Π.Δ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αγαπητά μέλη του Συλλόγου Άγιοι Θεόδωροι,

Παρακαλούμε, να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη ενημέρωση, για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της εγγραφής σας στο σύλλογό μας, ως μέλος, και της παραμονής σας σύλλογό μας και στις δομές του, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής νομοθεσίας.

Σκοπός της παρούσας είναι:

   • η ενημέρωσή Σας για το ποια δεδομένα Σας συλλέγει ο Σύλλογός μας,

   • το πώς τηρούνται αυτά,

   • Το ποιοι είναι οι αποδέκτες

και άλλες ουσιαστικές πληροφορίες.

Την 25η Μαΐου 2018, τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα, όπως και σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτόχρονα, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016).

Ο Κανονισμός αυτός έρχεται σε συνέχεια προηγουμένων νομοθετημάτων και έχει σκοπό να παρέχει προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, δηλαδή των δικών σας προσωπικών δεδομένων. Με βάση τον Κανονισμό, στο υποκείμενο των δεδομένων, δηλ. στο φυσικό πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία, αναγνωρίζονται μια σειρά από δικαιώματα, με τα οποία ενισχύεται η προστασία του και πώς επιλέγει ο καθένας να διαθέτει τα προσωπικά του στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία

Ο Σύλλογός μας επεξεργάζεται (λαμβάνει, διατηρεί και χρησιμοποιεί) τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

1. Στοιχεία των μελών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κλπ.), καθώς και λοιπά προσωπικά στοιχεία που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών (Α.Φ.Μ., Δ.O.Υ., επάγγελμα).

2.  Φωτογραφίες και/ή  βίντεο σας κατά την παραμονή σας στις δομές του Συλλόγου ή την παρουσία σας σε κάποια εκδήλωση του Συλλόγου, υπό την προϋπόθεση ότι θα παράσχετε τη συγκατάθεσή σας σε επόμενο ξεχωριστό πεδίο.

Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας

1. ΣΚΟΠΟΣ: Η εγγραφή των μελών στο Σύλλογό μας. Νομική βάση: για τις παραπάνω επεξεργασίες είναι η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό του Συλλόγου.

2. ΣΚΟΠΟΣ: Η είσπραξη εισφορών και η έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών.  Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και το καταστατικό του Συλλόγου, που επιβάλλει τη συλλογή των στοιχείων σας και του ΑΦΜ για την έκδοση νόμιμου παραστατικού και την τήρησή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τη διαβίβασή τους στην ΑΑΔΕ.

3. ΣΚΟΠΟΣ: Η επικοινωνία μας μαζί σας για θέματα που αφορούν στην ενημέρωσή  σας για τις δράσεις του Συλλόγου με ενημερωτικά δελτία που σας αποστέλλονται μέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υπηρεσίας  σύντομου  μηνύματος  κινητού  τηλεφώνου (sms) και κοινωνικών δικτύων. Νομική βάση: εν προκειμένω είναι το έννομο συμφέρον του Συλλόγου να σας ενημερώνει για δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός της κοινότητάς του.

4. ΣΚΟΠΟΣ: Διάφορες δραστηριότητες του Συλλόγου, όπως για παράδειγμα οι δημόσιες εκδηλώσεις, οι επισκέψεις από σχολεία (οποιασδήποτε βαθμίδας), άλλους συλλόγους, από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, οι οποίες επισκέψεις έχουν ως σκοπό τη γνωριμία με το Σύλλογο και το έργο του και εν γένει την κοινωνικοποίησή τους των ωφελούμενων. Νομική βάση: η σύμβαση του ωφελούμενου με τον Σύλλογο καθώς έχει το χρέος ο Σύλλογος να κοινωνικοποιεί τους ωφελούμενους του, το έννομο συμφέρον του Συλλόγου και ενίοτε η συγκατάθεση, καθώς αν υπάρχουν επεξεργασίες κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων όπως πχ λήψη βίντεο -εικόνων, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την συγκατάθεση των νόμιμων εκπροσώπων των ωφελουμένων, αλλά και των μελών του Συλλόγου.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων:

Η  επεξεργασία  περιορίζεται  εντός  του  Συλλόγου  και  τα   προσωπικά   δεδομένα θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο διοικητικό προσωπικό μας, που δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Αποδέκτες των δεδομένων είναι:

1. αρμόδιες βάσει νόμου δημόσιες αρχές (η Ανεξάρτητη  Αρχή Δημοσίων Εσόδων κ.α.),

2. δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων,

3. εξωτερικοί συνεργάτες του Συλλόγου, όπως φωτογράφοι, τυπογράφοι, νομικοί κλπ., που δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, και μόνο κατά το μέτρο που απαιτείται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων καθηκόντων/εντολών που έχει ο καθένας στο πλαίσιο των προαναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας,

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων:

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν κατά το χρόνο που ορίζεται για κάθε ένα από αυτά, στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους.

Μετά το πέρας της εγγραφής κάθε υποκειμένου, ο Σύλλογος θα διατηρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, με σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία μαζί σας για τις δράσεις του Συλλόγου, εκτός εάν ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης & διαγραφής/λήθης, που αναφέρεται κατωτέρω, στο αμέσως επόμενο πεδίο.

Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες/βίντεο) των ωφελούμενων/συμπαραστατών/κηδεμόνων/ μελών Συλλόγου θα διατηρηθεί για δύο (2) έτη από τη λήψη του, εκτός αν ανακαλέσετε νωρίτερα τη συγκατάθεσή σας, που παρέχεται σε ξεχωριστό πεδίο κατωτέρω, οπότε θα διαγραφούν άμεσα.

Φωτογραφίες/βίντεο στην Ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σχολείου μπορούν να παραμείνουν αναρτημένα για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, εκτός αν ανακαλέσετε νωρίτερα τη συγκατάθεσή σας.

Δικαιώματα των προσώπων:

Συνοπτικά, τα δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων είναι τα εξής:

   • Δικαίωμα ενημέρωσης
   • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα
   • Δικαίωμα διόρθωσης
   • Δικαίωμα στη λήθη
   • Δικαίωμα στη φορητότητα
   • Δικαίωμα εναντίωσης

Συγκεκριμένα:

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή, με έγγραφο αίτημά σας στο Σύλλογο, να ασκήσετε ΔΩΡΕΑΝ τα ανωτέρω δικαιώματα, ειδικότερες πληροφορίες για τα δικαιώματα αυτά μπορούν να Σας χορηγήσει ο DPO του Συλλόγου και το διοικητικό προσωπικό.

Στοιχεία επικοινωνίας του Συλλόγου:

Για τη ΔΩΡΕΑΝ άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα ή αν υπάρχουν απορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Συλλόγου μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ταχυδρομικά με επιστολή στη διεύθυνση «Σύλλογος Νοητικής Υστέρησης ΑΜΕΑ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ», ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά τον Κανονισμό 2016/679, Κομοτηνή, αγρόκτημα Υφαντών του Δ. Κομοτηνής 6ο χλμ Κομοτηνής – Ιασμου επαρχιακή οδό, ΤΚ 69100, Τηλ. , Fax 2531033114, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (υπόψιν DPO Σοφίας Τσιπτσέ)

Επίσης, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ' οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, τα δικά σας και του/των παιδιού/ιών σας, μπορείτε να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Με εκτίμηση,

Η Διοίκηση του Συλλόγου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Προσωπικών Δεδομένων

1. Ο Σύλλογος επιθυμεί να λαμβάνει και να διατηρεί αναμνηστικές φωτογραφίες και βίντεο των μελών του. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποστέλλονται  σε εσάς και είναι δυνατό να δημοσιευθούν στα έντυπα του Συλλόγου και/ή να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ή  σε   μέσα   κοινωνικής  δικτύωσης. 

2. Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα όλες ή οποιαδήποτε από τις παρακάτω συγκαταθέσεις ανά πάσα στιγμή, οπότε οι αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο θα διαγράφονται. Επίσης, σε περίπτωση φωτογραφιών/βίντεο, όπου απεικονίζονται περισσότερα υποκείμενα, ενδεχόμενη άρνησή σας να συγκατατεθείτε στην εμφάνιση σας ή η εκ των υστέρων ανάκληση της συγκατάθεσής σας, δεν συνεπάγεται τη μη λήψη -ή αντίστοιχα την καταστροφή- των φωτογραφιών/βίντεο, αλλά τη θόλωση μόνο της εικόνας (πρόσωπο  και  σώμα) του/των υποκειμένου/ων, ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμο/α.

3. Η εν λόγω συναίνεση που θα δοθεί ισχύει – αν δεν ανακληθεί.

Επίσης, Σας ενημερώνουμε, ότι για λόγους προστασίας του Συλλόγου μας αλλά και των ωφελούμενων καθώς και του προσωπικού, διδακτικού και διοικητικού, υφίστανται κάμερες σε συγκεκριμένα σημεία του Συλλόγου όπου υπάρχει σήμανση. Οι εν λόγω κάμερες καταγράφουν εικόνα από Δευτέρα μέχρι Κυριακή όλο το 24ωρο, και το υλικό φυλάσσεται 15 μέρες και μετά καταστρέφεται. Νομική βάση της επεξεργασίας αποτελούν τα έννομα συμφέροντα του Συλλόγου.

 

(ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΟΒΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΟ)

Φόρμα Συγκατάθεσης.

Ονοματεπώνυμο μέλους:

               

Πατρώνυμο μέλους

Email:

Έλαβα γνώση  και ενημερώθηκα για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

□ ΝΑΙ

□ ΟΧΙ

Επιθυμώ τη συνέχιση της ψηφιακής επικοινωνίας του Συλλόγου με e-mails και SMS

□ ΝΑΙ

□ ΟΧΙ

Συναινώ στη δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο μου ή στην ανάρτηση του ονόματος και επωνύμου του.

□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ Ενημερωτικά, αναμνηστικά έντυπα του συλλόγου

□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ Στη δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο μου

□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ Στη χρησιμοποίηση του ονοματεπώνυμου μου.

Συναινώ στην επικοινωνία μου με τα τμήματα του Συλλόγου και συναινώ στις αναρτήσεις που με αφορούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου

□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ Επικοινωνία με τμήματα Συλλόγου

□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ Ιστοσελίδα του Συλλόγου

□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ Κοινωνικά δίκτυα του Συλλόγου

                        (facebook, instagram, youtube, twitter)

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

ΚΔΗΦ - ΣΥΔ

2531033114

Σ.Υ.Δ

ΣΥΔ 1/ ΣΥΔ 2/ ΣΥΔ 3
ΣΥΔ 4/ ΣΥΔ 5Κ.Δ.Η.Φ

Αγρόκτημα Υφαντών του Δήμου Κομοτηνής

Γραφείο Συμβουλευτικής

Βασιλείου Παύλου 10
2531033114

 

 

Mail Info

info@syd.gr

Μουσικό Εργαστήρι

2531022217

 

 

Παραμείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα του συλλόγου μας

Search

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Αποδέχομαι
Δεν Αποδέχομαι